Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Mesur Oedolion Bregus – angen cymorth

Y broblem

Mae yna garfan sylweddol o unigolion (1) nad ydynt heb alluedd at ddibenion Deddf Galluedd Meddyliol 2005 ('MCA 2005'); (2) dan orfodaeth mewn rhyw ffordd ar ran y trydydd parti; a(3) y tu allan i gwmpas deddfwriaeth trais yn y cartref. Mae gan y rhan fwyaf o’r unigolion hyn, ond nid pob un, namau gwybyddol neu wahanol namau eraill, megis anabledd dysgu, awtistiaeth neu Alzheimer's.[2] Mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr ddyletswyddau statudol i holi am sefyllfa unigolion o’r fath. Fodd bynnag, yn y ddwy awdurdodaeth, gyda rhai amrywiadau, (1) ar hyn o bryd nid yw'n glir pa gamau y gellir eu cymryd i sicrhau diogelwch [1] unigolion bregus o'r fath; (2) yn aml, mae camau o'r fath y gellir eu cymryd yn ddrud ac yn anodd; ac (3) nad ydynt yn cynnwys pob sefyllfa Felly, mae bwlch sylweddol o ran y diogelwch sydd ar gael i'r unigolion hyn.

Yr ateb

Ynghyd â phartneriaid eraill - Autism Together and the Association for Real Change - Cyflwynais gynnig i Gomisiwn y Gyfraith ar gyfer prosiect ar Fesur Oedolion Bregus, fel rhan o'i 13eg rhaglen Diwygio'r Gyfraith. Byddai prosiect o'r fath yn rhoi'r cyfle i wneud y canlynol:

1. Egluro cwmpas y rhai y dylid eu hamddiffyn, gan ystyried perthnasedd anabledd a darpariaethau'r Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau;

2. Egluro’r sylfaen a'r rhesymeg dros ymyrryd ym materion y rhai sy'n cael eu hystyried yn fregus, eto trwy gyfeirio at Gonfensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau (lle bo hynny'n berthnasol) );

3. Sefydlu egwyddorion ar gyfer ymyrraeth o'r fath yn debyg i'r rhai a bennwyd yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005;

4. Egluro'r ffiniau rhwng y rhai a ystyrir fod ganddynt ddiffyg gallu at ddibenion Deddf Galluedd Meddyliol 2005, a'r rhai sy'n dod o fewn diffiniad oedolion agored i niwed, ac yn darparu sail statudol i awdurdodaeth gan y llysoedd dros oedolion agored i niwed o'r fath;

5. Cydgrynhoi a diwygio'r gyfraith sy'n ymwneud â materion, megis y canlynol:
Awdurdodau’r llysoedd i wahardd troseddwyr dan amheuaeth o gam-drin rhag cysylltu â, neu fyw yn yr un lle ag oedolyn agored i niwed;
Diogelu atebolrwydd i'r rhai sy'n ymwneud ag amddiffyn oedolion agored i niwed (gan gynnwys trwy ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol, lle bo hynny'n berthnasol);
Troseddau a gyflawnwyd mewn perthynas ag oedolion agored i niwed, gan gynnwys cam-drin ariannol a cham-drin arall, er enghraifft, trwy ymestyn cwmpas y drosedd o ymddygiad gorfodol a rheoli a gynhwysir yn Neddf Trosedd Difrifol 2015.

Angen cymorth

Mae Comisiwn y Gyfraith wedi dewis y bwriad am ystyriaeth bellach ar ôl y dadansoddi cychwynnol, gyda’r penderfyniad terfynol yn digwydd ym mis Mai 2017. Un o elfennau allweddol y penderfyniad hwn fydd tystiolaeth o effaith y broblem a mantais y diwygiad, ac felly rydym yn chwilio am y canlynol:

1. Astudiaethau achos gan weithwyr proffesiynol, gofalwyr, a'r rhai a nodwyd yn fregus (gan eu hunain neu gan eraill); and

2. Cymorth gan gyrff proffesiynol a chynrychioliadol, naill ai ar gyfer y prosiect yn gyffredinol neu ar gyfer agweddau penodol.

Dim ond o fewn amserlen gyfyngedig y bydd yn bosibl darparu tystiolaeth bellach, felly gorau po gyntaf, ond erbyn 15 Ebrill fan bellaf, os yw'n bosibl.

Manylion cyswllt

Ar gyfer ymholiadau pellach neu i roi cymorth, cysylltwch â mi ar alex.ruckkeene@39essex.com.

[1] Defnyddir y term 'oedolion agored i niwed' yn fwriadol, gan mai dyma yw'r term a ddefnyddir gan yr Uchel Lys wrth ddefnyddio ei awdurdodaeth gynhenid ​​dros unigolion yn y garfan a nodwyd yn y briff hwn. Rwy'n cydnabod nad yw'r term yn un a ddefnyddir mewn deddfwriaeth fodern, megis Deddf Gofal 2014/Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014, a'r arweiniad cysylltiedig. Rhan o'r prosiect yr ydym yn ei gynnig fyddai nodi'r term cywir.

[2] Gellir gofyn am ddarparu astudiaethau achos o bob carfan.