Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

ANNOG TRIGOLION I FOD YN YMWYBODOL O SGAMIAU

Mae’r ymgyrch genedlaethol Mis Ymwybyddiaeth Scamiau, a gynhelir ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, yn helpu i godi ymwybyddiaeth am beryglon twyllo ariannol, ac effaith y rheini ar fywyd person, p'un a ydynt dros y ffôn, ar-lein, drwy'r post neu ar stepen y drws. Gall sgamiau niweidio bywyd dioddefwr yn fawr iawn; er bod y mwyafrif yn dueddol o fod yn gymharol fach, ac nad yw’r heddlu’n cael eu hysbysu amdanynt, gall rhai pobl golli eu holl gynilion.

Fel rhan o fenter Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau gan Dîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol, mae Safonau Masnach Reading eto wedi bod yn gweithio’n agos â 5th Tilehurst Guides ar gyfer Mis Ymwybyddiaeth Sgamiau eleni i helpu i godi ymwybyddiaeth o dwyllo ariannol yn Reading. Mae'r Geidiau wedi helpu i greu "bathodyn Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau newydd, y maent yn gobeithio y byddant yn helpu i godi ymwybyddiaeth o dwyllo ariannol ac effeithiau hyn ar deuluoedd, yn ogystal â chodi arian ar gyfer prynu dyfeisiau Atal Galwadau i drigolion y dref, y grŵp GirlGuiding cyntaf yn Reading i wneud hynny.

Dywedodd y Cyng Sarah Hacker, Prif Gynghorydd dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Gwasanaethau Defnyddwyr:

"Mae hon yn fenter wych i godi ymwybyddiaeth o fater sydd hynod bwysig gan 5th Tilehurst Guides. Nid yn unig bydd y y bathodyn a grëwyd ganddynt yn helpu i godi ymwybyddiaeth, ond mae’n ffordd wych o godi arian i helpu i amddiffyn trigolion rhag twyllau posibl, trwy brynu atalydd galwadau.

Byddwn yn annog rhagor o bobl ledled Reading i gyfrannu, a hefyd ymuno ag ymgyrch Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau er mwyn gwrthsefyll sgamiau yn Reading â" mae cefnogaeth gymunedol mor bwysig."

Kim Jakubiszyn, Arweinydd 5th Tilehurst Dywedodd y Geidiau:

"Bu’r merched yn mwynhau derbyn eu hyfforddiant sgamiau ac yn dilyn hynny roeddent yn bryderus iawn efallai nad yw aelodau eraill o GirlGuiding ledled y wlad, yn ogystal â phobl o bob oed, yn ymwybodol eu bod nhw’n cael eu twyllo. Felly, unwaith eto, bu’r merched yn ymgynghori a dylunio bathodyn newydd i godi ymwybyddiaeth o Ymgyrch Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau a Thîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol ledled y wlad. Rydym am i bawb fod yn fwy ymwybodol o Sgamiau ac felly gobeithiwn y gallwn ddarparu pobl â rhagor o wybodaeth a chymorth trwy werthu’r bathodynnau hyn i bawb yn y gymuned.. Mae’r bathodynnau’n unigryw a bydd 30c o bob un a werthir yn cyfrannu tuag at brynu Atalydd Galwadau i bobl yn Reading sydd eu hangen. Rwy’n falch iawn o’r merched a’u dyfalbarhad i herio unrhyw effaith negyddol i’w teuluoedd a'u cymunedau, maen nhw'n ei brofi, dro ac ôl tro, fod #GuidesMakeInformedDecisions."

Dywedodd Louise Baxter o Dîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol:

"Mae teulu, ffrindiau, cymdogion a grwpiau cymunedol, megis y Geidiau, yn chwarae rhan hollbwysig wrth helpu i amddiffyn defnyddwyr a’u hatal rhag cael eu twyllo. Yn ogystal â bod ar eu colled yn ariannol - rydym yn amcangyfrif colled o £10 biliwn bob blwyddyn yn y DU oherwydd sgamiau - gan arwain at unigrwydd, cywilydd ac arwahanrwydd cymdeithasol ymysg dioddefwyr, a dyna pam rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’r Geidiau a’u cefnogi i drosglwyddo’r negeseuon allweddol ar ein rhan.

Rydym wrth ein bodd bod y Geidiau wedi penderfynu cefnogi ymgyrch Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau a hoffem i'r esiampl hon cael ei chyflwyno'n genedlaethol. Rydym yn canfod y caiff sgamiau, yn enwedig sgamiau post ac ar stepen y drws, eu hanelu at bobl hŷn ac aelodau o'n cymunedau sy'n cael eu hunain mewn sefyllfaoedd bregus, a dyna pam y mae cefnogaeth gymunedol ac atal pobl rhag dioddef twyll yn y lle cyntaf mor bwysig.

"Er mwyn helpu amddiffyn eich teulu, ffrindiau a chymdogion rhag twyll troseddol, gallwch gofrestru i gael hyfforddiant am ddim trwy ymuno ag ymgyrch Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau: www.friendsagainstscams.org.uk. Gofynnwn i gymunedau i WRTHSEFYLL SGAMIAU. Yn y cyfamser, byddwn yn annog unrhyw un sy’n amau efallai eu bod nhw neu anwylyd yn dioddef twyll i gysylltu â llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06."

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion

Mae 5th Tilehurst Guides yn grŵp bach o Geidiau sy’n ferched 10 oed a hŷn, wedi'u lleoli yn Tilehurst, Reading. Maent yn rhan o GirlGuiding, sef elusen flaenllaw ar gyfer merched a menywod ifanc yn y DU. Mae grwpiau GirlGuiding ledled y wlad yn grymuso bron i hanner miliwn o ferched i fod y gorau y gallant ac i wynebu’r heriau sydd ynghlwm â thyfu yn y byd sydd ohoni.

Mae dyfeisiau atal galwadau’n caniatáu i berson wirio galwadau i’w ffôn a’u gwrthod, a hyd yn oed atal galwadau gan rifau sy’n anghyfarwydd iddynt. Gellir eu prynu fel ategyn annibynnol i ffôn, neu fel rhan o becyn ffôn.