Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

SCAMchampion y mis, mis Gorffennaf 2017

Lee Ede ydw i ac rwy’n Swyddog Safonau Masnach Cyngor Sir Dwyrain Sussex. Rhan o’m rôl yw cefnogi dioddefwyr twyll, gan gynnwys troseddau ar stepen y drws asgamiau. Mae’r gwaith yn ddiddorol ac yn heriol ar adegau, ond mae’n anhygoel cael gwybod fy mod i a’n cydweithwyr yn gallu gwneud gwahaniaeth bob dydd. Mae hynny’n deimlad gwych ac yn ysgogydd gwirioneddol i rannu’r wybodaeth ynglŷn â sgamiau ymhlith fy nheulu a’m ffrindiau. Des i’n Ffrind yn Erbyn Sgamiau ar ôl cwblhau’r cwrs hyfforddi ar-lein.

Rwyf wedi dod yn ffrindiau gyda sawl un y tu allan i’r gwaith trwy fod yn aelod o Sefydliad y Merched. Dydw i ddim yn ymddangos mewn calendr, ond mae treulio amser gyda menywod tebyg wedi gwella fy ngwybodaeth ar amrywiaeth eang o faterion ac rwy'n mwynhau'r amser cymdeithasol hefyd. Roedd sesiwn blasu jin yn ddigwyddiad i’w gofio, fel yr oedd trafodaeth am siocled.

Y llynedd, gofynnodd My Federation yn Nwyrain Sussex i mi ddod yn Ymgynghorydd dan hyfforddiant i Sefydliad y Merched. Mae’r rôl hon yn allweddol o fewn y sefydliad gan mai Ymgynghorydd Sefydliad y Merched yn unig sy'n gallu agor mudiad newydd. Gyda phoblogrwydd Sefydliad y Merched ar ei uchaf erioed; ar hyn o bryd, mae 225,000 o aelodau gydag oddeutu 35,000 o aelodau newydd bob blwyddyn, mae nifer o geisiadau ar gyfer canghennau newydd yn cael eu derbyn.

Roedd y cwrs hyfforddi’n eithaf dwys ac yn cynnwys ymarfer ymarferol, sesiwn hyfforddi i mi allu cyflwyno i leiafswm o 15 person. Gan fod Ffederasiwn Sefydliad y Merched Dwyrain Sussex wedi cofrestru’n ddiweddar i fod yn Bartner Siarter yng ngrŵp Partneriaeth yn Erbyn Sgamiau Dwyrain Sussex, roedd y cyflwyniad Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn ddewis amlwg.

Cynhaliais y cyflwyniad ym Mhencadlys y Ffederasiwn ac roedd diddordeb mawr gan y gynulleidfa a chawsant fraw ar adegau, am wn i, ynglŷn â’r hyn a glywsant yn ystod y cyflwyniad. Roeddent yn falch o'u tystysgrifau ar ddiwedd y noswaith ac rwyf wedi derbyn sawl ymholiad ers i mi gynnal y cyflwyniad. Fe wnaeth un aelod o Ferched y Wawr gysylltu â'i gorsaf Heddlu lleol y diwrnod canlynol a chafodd ymweliad personol gan ddau heddwas yr un diwrnod i gyflwyno rhywfaint o ddeunydd hyrwyddol i'w ddefnyddio yn ei changen.

Bellach, mae Sefydliad y Merched yn Nwyrain Sussex yn cynnwys cyngor ac arweiniad ar sgamiau ym mhob copi o Gylchlythyr y Ffederasiwn, ac rwy’n cynllunio ar gyfer rhagor o gyflwyniadau yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau a Sefydliad y Merched yn gweithio’n dda iawn gyda’i gilydd, a byddwn yn annog unrhyw aelod i ystyried dod yn Ffrind y erbyn Sgamiau. Anogaf SCAMchampions i gysylltu â Phencadlys eich Ffederasiwn Sefydliad y Merched yn lleol, gellir dod o hyd i fanylion ar y dudalen ganlynol https://www.thewi.org.uk/contact-us

Byddwch yn cael croeso cynnes gan Sefydliad y Merched, paned wych ac efallai hyd yn oed ddarn o gacen flasus. Mae darn o gacen â blas leim a chneuen bistasio gerllaw wrth i mi ysgrifennu’r erthygl hon. Nid fi wnaeth ei phobi, yr wyf yn brysio i ychwanegu hynny, ond un o’m ffrindiau o Sefydliad y Merched.