Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

SCAMchampion y mis, mis May 2017
 
Robin Vaughn-Lyons

Gwahoddwyd Crossroads Care i anfon cynrychiolwyr ar gwrs hyfforddi Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau a SCAMchampion yn County Hall Maidstone, yng Nghaint, fis Tachwedd diwethaf.

Roedd yn ddiddorol iawn ac roedd yn gyfarfod gwych yn y Kent County Council Community Wardens a rhannu profiadau a syniadau.

Ar y pryd, roeddwn i'n gwirfoddoli ar gyfer Ageless Thanet ac Age UK, felly, drwyddynt, dechreuais gynnal y cyflwyniad Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau i grwpiau cymunedol lleol. Hefyd, dechreuais fod yn fwy rhagweithiol wrth fynd i asesu cleientiaid yn y gymuned, gan ddarparu cyngor, taflenni a sticeri ar gyfer drysau.

Hyd yn hyn, rydw i wedi hyfforddi 25 o bobl o Thanet Speak Up (grŵp iechyd meddwl) a 35 o Ageless Thanet/Age UK. Gofynnwyd i mi gyflwyno'r hyfforddiant i Dasglu Margate a phob un o'r 70 aelod o staff yn Crossroads Care. Rwy’n anfon gwybodaeth gwrth-dwyll drwy Volcare er mwyn galluogi eu gwirfoddolwyr i godi ymwybyddiaeth â’u 86 o gleientiaid.
Gyda chymorth Age UK, rwyf wedi sicrhau grant gwerth £500 o bartneriaeth diogelwch cymunedol Thanet i brynu taflunydd a 400 o sticeri Dim Galwyr Stepen Drws.

Cymerais ran yn Niwrnod Ymwybyddiaeth Sgamiau Cenedlaethol ar 16 Mawrth mewn cangen Santander, yn Ramsgate yng Nghaint, lle rhoddais gyngor a thaflenni i gannoedd o bobl a staff y banc, llwyddom i atal cwsmer rhag colli £800 trwy dwyll!

Mae'n deg dweud bod yr holl grwpiau rwy'n ymwneud â nhw yn ymdrin ag oedolion mewn sefyllfaoedd bregus ac felly mae perygl mawr iddynt gael eu targedu, os nad ydynt wedi dioddef yn barod. Bellach, rwy’n bwriadu cwrdd â chymaint o grwpiau â phosibl ledled Caint, i gynyddu ymwybyddiaeth pobl a lleihau nifer yr achosion o dwyll.