Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Mae Cyngor Dinas Caeredin yn grymuso eu brwydr yn erbyn sgamiau

Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau wedi cyffroi i gyhoeddi bod Cyngor Dinas Caeredin wedi grymuso ei frwydr yn erbyn sgamiau trwy ymuno â ni.

Y Cyngor yw'r sefydliad cyntaf yn yr Alban i wneud addewid Ffrindiauyn Erbyn Sgamiau i newid y canfyddiadau a chodi ymwybyddiaeth o sgamiauymysg staff a'r gymuned ehangach.

Fe wnaeth Cynghorydd Joan Griffiths, Arweinydd Diogelwch Cymunedol, (llun i’r dde) wneudei haddewid swyddogol ddydd Gwener 3ydd Chwefror yn addo i addysgu pobl am dwyll, megis lotrïau ffug, rafflau twyllodrus a sgamiau gamblo, clirweledwyr a chyfrifiadurol.

Mae holl aelodau Tîm Safonau Masnach y Cyngor yn Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau cofrestredig ac yn gweithio i wneud staff yn ymwybodol o sgamiau, i’w helpu i adnabod arwyddion o sgam yn y gwaith ac adref, ac i gymryd y camau i atal pobl rhag cael eu twyllo.

Mae’r tîm hefyd wedi addo cynnig hyfforddiant i bartneriaid a sefydliadau’r trydydd sector sydd mewn cysylltiad rheolaidd â darpar ddioddefwyr i hyfforddi fel SCAMchampions, sy'n gallu cynghori pobl ynghylch triciau twyllwyr a sut i'w hosgoi.

Wrth gwblhau'r dysgu ar-lein am ddim, dywedodd y Cynghorydd Griffiths: "Rwy'n llawn cynnwrf wrth gymryd yr addewid hwn a dod yn SCAMbassador ar gyfer y fenter Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau.

"Mae sgamiau yn weithredoedd creulon a phroffidiol iawn sy’n aml yn manteisio ar radlondeb pobl i gael arian haeddiannol ganddynt trwy dwyll.

"Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau wedi’u gynllunio i hybu ymwybyddiaeth a dileu rhywfaint o’r cywilydd y gellir ei brofi gan y rhai sy’n ymateb, drwy annog pobl i rannu hanes eu profiadau gyda theulu a ffrindiau a normaleiddio sgyrsiau o’r fath.

"Byddwn yn annog pawb i ofalu am eu ffrindiau a pherthnasau a all fod yn fwy agored i sgamiau, a all fod yn ddyfeisgar iawn o ran eu cyflwyniad, a all fodoli mewn gwahanol ffurf ."

Dylai unrhyw un yn ardal Caeredin sy’n amau eu bod nhw neu rywun y maen nhw'n eu hadnabod sydd wedi dioddef twyll gysylltu â thîm Safonau Masnach Caeredin ar 0131 529 3030 i gael rhagor o wybodaeth.